Żywienie

OBOWIĄZEK REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA OBIEKTÓW ŻYWIENIOWYCH

Zatwierdzenie/rejestracja zakładów

W sprawie zatwierdzenia / rejestracji zakładu należy zwrócić się do właściwego terenowo ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zakłady, które:

-    produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,

-     wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,

-     produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6,

-     działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem,

-     mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu, a w przypadkach określonych w art. 63 ust. 2, po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów przezterenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zatwierdzenie i rejestracja zakładunastępuje wyłącznie na podstawie wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym prowadzącego zakład, który należy złożyć w terminie, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Wnioseknależy złożyć w formie pisemnej, według wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 106, poz.730).

 

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz

UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU ZAKŁADÓW JEST BEZPŁATNE.

ZATWIERDZENIE ZAKŁADU JEST BEZPŁATNE, JEŻELI PRZEPROWADZONA KONTROLA SANITARNA NIE WYKAŻE UCHYBIEŃ.

Podstawa prawna:

art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.                     w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r. z późn. zm.), art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz. U. z 2015 r. poz. 594)

 

Właściwy organ może udzielićwarunkowego zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że zakład spełnia wszystkie wymagania w zakresie infrastruktury i wyposażenia. Właściwy organ udziela bezwarunkowego zatwierdzenia jedynie wtedy, gdy z nowej kontroli urzędowej zakładu, przeprowadzonej w ciągu trzech miesięcy od chwili udzielenia zatwierdzenia warunkowego, wynika, że zakład spełnia inne odpowiednie wymagania prawa paszowego lub żywnościowego. Jeżeli dokonano wyraźnego postępu, ale zakład nadal nie spełnia wszystkich odpowiednich wymagań, właściwy organ może przedłużyć urzędowe zatwierdzenie. Jednakże zatwierdzenie warunkowe nie może przekraczać łącznie sześciu miesięcy.

Wpis do rejestru zakładów następuje na podstawie:

-     wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w przypadkach określonych w art. 63 ust. 2;

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz

-      decyzji o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładów.

Sama rejestracja dotyczy wyłącznie poniższych przypadków:

-     działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;

-     urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;

-     obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;

-     gospodarstw agroturystycznych;

-     podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1 000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;

-     aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;

-     sklepów zielarskich;

-     przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;

-     producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;

-     zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;

-     zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;

-     podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

UWAGA! Zakłady inne niż wyżej wymienione wymagają uzyskania zatwierdzenia i rejestracji.

 

Niedopełnienie ustawowego obowiązku zagrożone jest sankcją w postaci kary  pieniężnej nakładanej w trybie postępowania administracyjnego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (art. 103 ust 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy)

 

W przypadku zmiany danychpodmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według wzoru, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz

Wykreślenie z rejestru zakładównastępuje na podstawie:

-     wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

-     decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy o bżiż

-     decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, jeżeli zakład zaprzestał działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością lub materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, a podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie złożył wniosku, o którym mowa w pkt 1;

-    braku aktualizacji urządzeń dystrybucyjnych

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz

Środki transportu- przedsiębiorcy branży spożywczej prowadzący zakłady produkcji lub obrotu żywnością i posiadający dodatkowo środki transportu, nie wymagają ich oddzielnego zatwierdzania. Są one traktowane, jako część zakładu i są zatwierdzane równocześnie z zatwierdzaniem całego przedsiębiorstwa. Każdy kolejny środek transportu, który będzie użytkowany w ramach prowadzonego zakładu, nie wymaga oddzielnego zatwierdzenia, przedsiębiorca jedynie musi złożyć wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów w efekcie, którego zostanie przeprowadzona jego kontrola. Należy pamiętać, że bez złożenia ww. wniosku nie można wykorzystywać do transportu żywności nowego środka transportu.

W przypadku przedsiębiorców posiadających np. pojedynczy środek transportu lub zajmujących się wprowadzaniem do obrotu żywności za pomocą ruchomych punktów sprzedaży, tzw. autosklepów, przedsiębiorca taki jest zobowiązany do złożenia wniosku o rejestrację i o zatwierdzenie środka transportu. W takich przypadkach środek transportu jest traktowany, jako oddzielny zakład obrotu żywnością.

Wydawanie zaświadczeń

Na podstawie art. 217 § l i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w zw. z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594)Przedsiębiorąca, który posiada wpis i/lub zatwierdzenie może uzyskać zaświadczenie o wpisie, wnosząc wniosek o wydanie zaświadczenia.

Zakaz przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że obowiązuje zakaz przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004, zostało zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1729 z 15 listopada 2018 r.  zmieniające rozporządzenie (WE) nr 206/2009 w odniesieniu do informacji na temat niektórych osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego. Zmiana wprowadziła dwa nowe wzory plakatów – zmiana załączania nr III.

Czytaj więcej...

Produkcja pierwotna, dostawy bezpośrednie

Rejestracja i zatwierdzenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej przypomina o obowiązku rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej działalności rolniczej polegającej m.in. na produkcji oraz wprowadzaniu żywności do obrotu na placu targowym.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Zdrowia

W związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia Zdrowia – 7 kwietnia  2015 rok. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej informuje, że tematem przewodnim ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia jest Bezpieczeństwo Żywności.

Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”.

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
Telefon alarmowy:
+48 222 500 115
suchabeskidzka
@
psse.malopolska.pl

> więcej

 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej