Sucha Beskidzka, dnia 16 lipca 2020 roku

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatów: suskiego, nowosądeckiego i wadowickiego, gdzie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 ma charakter dynamiczny, a wzrost zakażeń tym właśnie koronawirusem pozostaje w bezpośrednim związku z organizowanymi przyjęciami okolicznościowymi

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

nie rekomenduje organizacji takich przyjęć

Brak rekomendacji ma na celu wyłącznie ochronę zdrowia, a nawet życia mieszkańców, jak i osób przybywających do tych regionów, poprzez ograniczenie transmisji wirusa SARS-CoV-2.


Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej apeluje do Mieszkańców i Gości odwiedzających nasz powiat o konieczności przestrzegania wszelkich nakazów i zakazów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, uwzględniających specyfikę funkcjonowania różnych obszarów naszego, codziennego życia, o wzmożenie reżimu sanitarnego i stosowanie środków ochrony osobistej oraz o ograniczenie kontaktów społecznych (przyjęcia, zebrania, spotkania, itp.), w tym zachowanie bezpiecznej odległości.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej
 

Pytania i odpowiedzi - coronawirus

O Stacji

Po korekcie podajemy aktualne dane z poszczególnych gmin

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Suchej Beskidzkiej
dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 19 września 2020 roku, godzina 8:00 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje,

że do dnia 19 września 2020 roku, godz.8:00 wśród mieszkańców powiatu suskiego potwierdzono 

314 przypadków w zakażenia (od początku epidemii) oraz
275 przypadków wyleczenia, w tym:

Gmina

Liczba osób zakażonych
(od początku epidemii)

Liczba osób
wyleczonych

Budzów
 (Gmina Wiejska)
38 31
Bystra-Sidzina
 (Gmina Wiejska)
12 6
Jordanów 
 (Gmina Miejska)
 5 4
Jordanów
 (Gmina Wiejska)
41 30
Maków Podhalański
 (Gmina Miejsko-Wiejska)
73 66
 w tym: miasto Maków Podhalański 26 26
Stryszawa
  (Gmina Wiejska)
69 68
Sucha Beskidzka
 (Gmina Miejska)
29 28
Zawoja
 (Gmina Wiejska)
37 32
Zembrzyce
 (Gmina Wiejska)
10 10

Razem:

314

275

  •   7  osób hospitalizowanych,
  •  30 osób w izolacji domowej oraz izolacji instytucjonalnej,
  • 146 osób objętych kwarantanną na podstawie decyzji PPIS
  •   2 osoby zmarły.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl )
 


KOMUNIKAT DLA OSÓB PODDANYCH OBOWIĄZKOWI KWARANTANNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566): 

Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi  lub gospodarującymi

Informuje ona organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.”

Dane zbierane będą od osób z terenu powiatu suskiego. 

Powyższe dane można podawać za pośrednictwem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku braku możliwości podania danych drogę mailową dane należy zgłosić telefonicznie: 338742234, 338767130, 338767134, 338767136, 338767137

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA
POTWIERDZAJĄCEGO ODBYCIE OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356), a w szczególności:

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu.Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon (§ 4 ust 2 rozporządzenia).

W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (§ 4 ust 3).

Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. (§ 4 ust 4)

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2: a) imię i nazwisko, b) numer PESEL, jeżeli go posiada, c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli; 2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, i dzień jej zakończenia; 3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.  (§ 4 ust 5)

§ 4 ust 6

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, o których mowa w ust. 3, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ
O ODBYWANIU OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje, iż w celu uzyskania zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny od dnia 27.03.2020 r. należy wypełnić stosowny wniosek, podpisać i przesłać listownie w wersji papierowej lub skan / zdjęcie za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej  (/pssesucha/skrytka)

Uprzejmie prosimy o podanie adresu zwrotnego e-mail, na który będzie możliwość wysłania zaświadczenia. 

Wnioski są do pobrania poniżej

 

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r oraz wytycznymi  przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

Poniżej linki:

  1. Koronawirus - informacje i zalecenia
     
  2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 87-42-234
fax (+48 33) 87-70-571
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.psse.malopolska.pl
> więcej

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej